Previous work

Black ‘Bird’ teapot

White ‘Bird’ teapot